อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

เปิดอบรมหลักสูตร'วพน.14' เสริมความรู้ด้านพลังงาน

เปิดอบรมหลักสูตร "วพน.14" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาด้านพลังงาน โดยมี "ปลัดพลังงาน" เป็นประธานเปิด พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ Energy Complex นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรม "หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14" (วพน.14) โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี พร้อมกับการบรรยายในหัวข้อ Energy Literacy กับอนาคตของชาติ โอกาสนี้มี รุ่นพี่ วพน. ตั้งแต่รุ่น 1-13 เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมอย่างคึกคัก โดยการอบรม วพน.14 นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. และไปสิ้นสุดการอบรมวันที่ 28 พ.ย.62สำหรับหลักสูตร วพน. นี้ มุ่งให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านพลังงาน มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อมาระดมสมองในการให้ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต

2.ร่วมเสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสร้างสรรค์ในเชิงองค์รวม เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3.ร่วมพัฒนาหรือริเริ่มโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสะท้อนสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน

4.ร่วมเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิทยาการด้านพลังงาน