อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

รองผวจ.เลยเปิดงานยกระดับ การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม

"โสภณ สุวรรณรัตน์"รองผวจ.เลยเปิดงานยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 4 หมู่บ้านดีเด่น อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.48 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ลานวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมการจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เลย มีนายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักท่องเที่ยวร่วมงาน

นางชะตา  ธุลีจันทร์  พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กำหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่ กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้ความหลากหลาย อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จังหวัดเลย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้กำหนดดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรม พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเลย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน ดีเด่นของจังหวัดเลย ได้แก่ บ้านวัฒนาภิรมย์ หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน, บ้านศรีรักษา หมู่ 6 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง , บ้านปากเนียม บ้านปากเนียม หมู่ 5 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม, บ้านหินสอ หมู่ 6 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ โดย  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวของดี 4 หมู่บ้าน กิจกรรมจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท่องเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจาย D-HOPE) ของหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านๆ ละ 1 วัน รวม 4 วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงาน ประชาชน ข้าราชการ สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รู้จักหมู่บ้าน OTOP เพื่อการเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน และเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองสนใจ รวมถึงการแจกจ่ายแคทตาล็อก แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเพื่อเชิญชวนเข้าไปเที่ยวในชุมชน มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการประมูลทุเรียน ของบ้านวัฒนาภิรมย์ หมู่ 7 ต.บุฮม อ.เชียงคาน ทุเรียนพันธุ์คักเลย ที่มีชื่อเสียง ผลใหญ่ขนาด 4 ก.ก. เนื้อเยอะ หวานน้อย เพื่อนำเงินไปสร้างอุโบสถ วัดประจำหมู่บ้าน ได้ไปในราคา 4,910 บาท เลขมงคล ตามที่รองผู้ว่าราชการประสงค์ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเวปไซต์เดลินิวส์ จ.เลย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%