อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

พม.จัดต้อนรับครอบครัวบุตรบุญธรรม 16ปท.สู่มาตุภูมิ

พม. จัดต้อนรับครอบครัวบุตรบุญธรรมที่เดินทางมาจาก 16 ประเทศ กลับสู่มาตุภูมิครั้งที่ 9 จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.05 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี  ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอรนุช เลิศไกร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นางนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับครอบครัวบุตรบุญธรรมที่เดินทางมาจาก 16 ประเทศ จำนวน 55 คนรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การต้อนรับครอบครัวบุตรบุญธรรมที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นโครงการสู่มาตุภูมิ ซึ่ง 3-4 ปีจัดให้มีหนึ่งครั้ง โดยในปี 2562 นี้เป็นครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลของเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ และมีการพาบุตรบุญธรรมไทยกลับมาเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่เด็กเคยอยู่ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เด็กได้เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยอันเป็นประเทศบ้านเกิด อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการกลับมาช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กไทย และสังคมไทยต่อไปรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวอีกว่า โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การเข้าพบและคาราวะนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทย การเยี่ยมสถานสงเคราะห์ที่บุตรบุญธรรมไทยเคยพำนักอาศัยก่อนจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ และการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ ทัฒนศึกษาเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และสถานแสดงพนธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีการทัศนศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นต้นพิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%