อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ศรัทธา'ถวายเทียนพรรษา' ร่วมทำบุญ29วัด2แผ่นดิน

สัปดาห์นี้พาไปดูกิจกรรม สานสัมพันธ์ศรัทธา ถวายเทียนพรรษา 29 วัด 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา) ตอกย้ำประชาชนทั้ง 2 ประเทศจับมือทำงานร่วมกัน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ไปเป็นเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จำต้องอยู่จำพรรษาในอารามใดอารามหนึ่ง หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา เจริญสติ พวกเราในฐานะชาวพุทธก็มีหน้าที่บำรุงถวายข้าวปลาอาหารเท่าที่จำเป็นต่อสมณเพศ คือ ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตนเอง ส่วนบางรูปบางท่านอาจจะตั้งใจอะไรไว้ตลอดทั้ง 3 เดือนต่อจากนี้ไปจะเจริญสติ หรือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอะไรก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิต ใครทำใครได้

ผมติดตามกิจกรรมของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุง ไปเปิดสำนักปฎิบัติธรรมตามความฝันของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สนองเจตนารมณ์ของหลวงตาท่านเอง ไปทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านเกิดมาหลายปีแล้ว ตอนนี้ท่านเป็นนักเผยแผ่ธรรมสงฆ์รุ่นใหม่ในนามเครือข่าย “ธรรมะอารมณ์ดี”ท่านชื่อ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี เดิมอยู่วัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ จบปริญญาตรีจากมหาจุฬาฯ แล้วเรียนต่อจนจบปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์จากธรรมศาสตร์ แล้วไปพัฒนาบ้านเกิด หนีความวุ่นวายในเมืองกรุง ถอดรูปแบบเหมือนกับ หลวงพ่อพุทธทาส แห่งสวนโมกข์ ตอนนี้ไปเป็น ผอ.สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม จ.สระแก้ว พระครูปลัดบัณฑิต ท่านเล่าให้ฟังว่า

วีถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในฝั่งชายแดนเบื้องบูรพา (ไทย-กัมพูชา) ก็เช่นกัน การไปมาหาสู่พบปะซึ่งกันและกันนั้นมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนี้ คงหนีไม่พ้น “พระพุทธศาสนา” วิถีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานี่เอง ที่ทำให้เชื่อมศรัทธาของคนแต่ละประเทศได้อย่างลงตัวช่วงนี้ถึงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างพากันทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้ใช้ในช่วงเข้าพรรษา ตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ ซึ่งเป็นการทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระสงฆ์ ผู้ซึ่งทำหน้าที่รักษา สืบทอด และเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ที่จ.สระแก้ว ประเทศไทย และจ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มีเรื่องน่าชื่นชมและควรค่าแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่ง เมื่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ศรัทธา ถวายเทียนพรรษา 29 วัด 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา)” โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยและวัดกัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรม พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายกัปปิยภัณฑ์เป็นค่านำค่าไฟ ทั้ง 29 วัด 2 แผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 173,541 บาท และยังได้ถวายเทียนพรรษา บาตร ผ้าไตร และไทยธรรมแก่พระสงฆ์จากทั้ง 29 วัด 2 แผ่นดิน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน มีขบวนรถในการเดินทางถวายเทียน พรรษา ตามวัดต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและกัมพูชากว่า 70 แห่ง มีพุทธศานิกชนทุกกลุ่มวัย ไม่ว่าผู้ชรา คนหนุ่มคนสาว ที่ให้ความสำคัญกับงานบุญในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึง “ความศรัทธา” ต่อพระพุทธศาสนา และ “ความแน่นแฟ้น” ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาการพระศาสนาในต่างจังหวัดนั้น มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง คณะสงฆ์ ชาวบ้าน ชุมชน กันอย่างแน่นเฟ้น คณะสงฆ์ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณมีบทบาทสำคัญในการสืบทอด พระพุทธศาสนา รักษาไว้ให้เยาวชนรุ่นลูกหลานของเราได้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ฉะนั้นคณะสงฆ์ จึงควรเร่งสร้าง “ศรัทธา” ต่อพุทธศาสนิกชนในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วบนโลกออนไลน์ ในยุคที่วัยรุ่นตั้งคำถามต่อการดำรงอยู่ของวัดและพระสงฆ์ว่า ยังคงมีความสำคัญต่อสังคมในยุคใหม่นี้อย่างไร

หากคณะสงฆ์สามารถตอบคำถามและทำให้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ได้เห็นและเข้าใจถึงบทบาทความสำคัญในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างชัดเจนได้ เชื่อเหลือเกินว่า คณะสงฆ์จะสามารถกู้วิกฤติศรัทธาที่ตกต่ำอยู่ในขณะให้ดีขึ้นมาได้อย่างแน่นอน ดังคำปรารภของ ท่านเจ้าคุณพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว, เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อยว่า...

พระสงฆ์เราต้อง “รักษาศรัทธาเก่า” มิให้โยมเขาเสื่อมคลาย และในขณะเดียวกันก็ควรที่จะ “สร้างศรัทธาใหม่” ให้เกิดขึ้น พูดง่าย ๆ ว่า “สร้างศรัทธาใหม่ รักษาศรัทธาเก่า” ถ้าอย่างนี้พระพุทธศาสนาจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมากมาย

การจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ศรัทธา ถวายเทียนพรรษา 29 วัด 2 แผ่นดิน (ไทย-กัมพูชา)” ของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำให้พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้รับภาระหน้าที่ในการดูแล รักษา สืบทอด พระพุทธศาสนาช่วยกัน ไม่ได้ทิ้งภาระนี้สำหรับเฉพาะภิกษุเพียงฝ่ายใด แต่ทั้งอุบาสก อุบาสิกา ก็เป็นบุคคลสำคัญในการดูแล รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นกันกิจกรรมถวายเทียนพรรษานี้ เป็นกิจกรรมที่ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ท่านดำเนินกิจกรรมมาหลายปีแล้ว ท่านเริ่มต้นจากคนไม่กี่คน ตอนนี้มีคนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สมควรที่ภาครัฐ คณะสงฆ์ผู้ใหญ่ รวมทั้งคหบดีประชาชนในพื้นที่ ควรสนับสนุน เพราะหากคณะสงฆ์และประชาชนทั้ง 2 ประเทศจับมือทำงานร่วมกัน ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็จะสงบไม่มีปัญหาอื่น ๆ ตามมาก็จะนำมาซึ่งความเจริญให้กับทั้ง 2 ประเทศ โดยไม่ต้องมีคำถาม.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 326