อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

70 ปีไทยกับธนาคารโลก

ฉลองครบรอบ 70 ปี ความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ความยากจนของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 67 เมื่อปี 2529 เหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปี 2560 พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น.


ปี 2562 นับเป็นโอกาสพิเศษในการฉลองครบรอบ 70 ปี ความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ร่วมกันทำงานจนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความยากจนลดลง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในระยะเวลาเพียงแค่ 30 ปี ความยากจนของประเทศไทยลดลงจากร้อยละ 67 เมื่อปี 2529 เหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปี 2560

ที่ธนาคารโลก เรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นหุ้นส่วนของเรากับรัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่ง เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการร่วมสร้างผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มากมาย และส่งผลดีแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกคนตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา” มารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกนั้นมีพัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ระยะแรก ธนาคารโลกมีบทบาทเป็นสถาบันนานาชาติที่ให้เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศไทย โดยเน้นในเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน เขื่อน งานชลประทาน โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า การขนส่งผ่านระบบราง และ ท่าเรือที่อำนวยความสะดวกด้านการค้า การพัฒนาเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการผลิตและการค้าในประเทศเมื่อ 70 ปีผ่านไป ประเทศไทยเติบโตเป็นประเทศรายได้ปานกลางที่มีพลวัต สัมพันธภาพบทบาทหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนทางความรู้ในวันนี้คือ เราให้คำแนะนำแก่รัฐบาลไทยในเรื่องการปฏิรูปและประเด็นด้านนโยบายที่สำคัญ” เบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยกล่าว “จากการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันในทุกวันนี้ เรามุ่งปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยต้องให้แน่ใจว่าคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเตรียมพร้อมรับความท้าทายสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยและยุคดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคต รวมถึงต้องคุ้มครองให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์จากความมั่งคั่งของประเทศ”

โอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารโลกครั้งนี้ ตรงกับการเปิดตัวกรอบความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มธนาคารโลก กรอบความร่วมมือฯ นี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศนี้กำหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการแข่งขัน ในวันข้างหน้า กลุ่มธนาคารโลกมุ่งที่จะขยายขอบเขตการสนับสนุนประเทศไทยเพื่อช่วยปรับปรุงเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารการคลังและเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนนโยบายและโครงการที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชากรในกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบาง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
...............
เลนซ์ซูม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18