อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ว.ส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตาบูชาครู

ว.ส.สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.15 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีกตัญญูกตเวทิตา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี พระมหาสมมาส ชุติมนโต ดร.ณัฐกร ปังละออ ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย นางสมจิตร สุขสุชะโน อ.ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต เจ้าหน้าที่ พระภิกษุ และนิสิตนักศึกษา 150 คน เข้าร่วมในพิธี โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ อันจะได้นำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความเป็นสิริมงคลและรับขวัญนักศึกษาใหม่ในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ยังได้ให้มีการประดิษฐ์พานไหว้ครูจากนิสิตนักศึกษาของชั้นปีที่ 1-4 อีกด้วย โดยมีพานไหว้ครูที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั้นก็คือพานไหว้ครูของนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ซึ่งทำมาจากใบตองและประดับไปด้วยขนมไทยโบราณ อาทิ ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด และฝอยทอง นอกจากใช้ในพิธีไหว้คณะครูอาจารย์แล้วยังสามารถนำไปรับประทานได้อีกด้วย ถือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

สิทธิภูมิ วรรณฉวีกุล 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%