อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข'ชาวบางคล้า'

ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้า เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.47 น.


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเคลื่อนที่) โดยนำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชน ถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดฉะเชิงเทรา



นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอบางคล้า กล่าวคำปฏิญาณเทิดทูนสถาบันของชาติ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ยังได้กล่าวฝากถึง แนวทางการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่บ้าน ชุมชน คือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ความสามัคคี ความปรองดอง การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเคารพนับถือผู้สูงอายุ การสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว การช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบกล้าไม้ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรที่ยากจน โอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%