อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

อบต.สวนแตง ร่วมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

อบต.สวนแตง จับมือผู้นำชุมชนร่วมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.51 น.


นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต. สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.สต.สวนแตง อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในเขต อบต.สวนแตง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยนายทวีสัคค์ กล่าวว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและเป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคสูงขึ้น  ในอดีตที่ผ่านมา  กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่  เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอายุ  5-14  ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนและการเกิดโรคมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน ดังนั้น มาตรการการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้ผลในขณะนี้ยังคงเป็นมาตรการการควบคุมยุงพาหะนำโรค  ซึ่งเป็นการยากที่จะอาศัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐเพียงฝ่ายเดียว  ดังนั้นการที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มที่จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนช่วยกันป้องกันโรคดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ เช่น  การรณรงค์  การร่วมมือกับโรงเรียน  ชุมชน  สถานที่ราชการต่างๆ  การจัดหาสารฆ่าลูกน้ำ  การพ่นหมอกควันและสารเคมี  การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  การใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดลูกน้ำ  และสำคัญที่สุดคือการรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด
 


แต่ในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ยังทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องทำการควบคุมป้องกันและรณรงค์เพื่อให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง อบต.สวนแตง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกัน   โรคไข้เลือดออกล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล    ครอบครัว   ชุมชน  ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก     

----------------------------------------------------

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%