อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

แจงสิทธิหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์ จ.ประจวบฯ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรีได้ร่วมถวายความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดประจวบฯ ฝ่ายธรรมยุต เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 01.00 น.


ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก 50 ปี วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ใจทิพย์ สอนดี หัวหน้างาน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี ได้มาบรรยายถวายความรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดประจวบฯ (ธรรมยุต) โดยมี พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานในการประชุม มีนายวิวัฒน์ วันกุมภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบฯ พร้อมเจ้าหน้าที่  พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ พระภิกษุ สามเณร ของวัดต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอ ในสังกัดฝ่ายธรรมยุต จำนวน 160 รูป เข้าร่วม

น.ส.ใจทิพย์ กล่าวว่า ได้นำคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับพระภิกษุสามเณร มาแจก เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจให้พระภิกษุ-สามเณร และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในการเข้าใช้สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกลุ่มพระภิกษุและสามเณร สำนักงาน สปสช. ได้ดำเนินการอย่างมีแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้าถึงสิทธิ และไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะ คู่มือนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้แก่พระภิกษุและสามเณร   ได้เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ และเข้าใช้บริการด้านสุขภาพได้เมื่อมีความจำเป็น ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ( 2560 - 2564 )กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาวะแก่ประชาชนคนไทย ให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเศรษฐสถานะ ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วย ซึ่งในปัจจุบันมีพระภิกษุและสามเณรที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย จำนวนกว่า 300,000 รูป ยังขาดความมั่นใจในการเข้าใช้บริการสาธารณสุข เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ หน้าที่ และวิธีการเข้าใช้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ ทำให้ยากต่อการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่ออาพาธสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารกับพระสงฆ์และสามเณร   เพื่อให้เกิดความเข้าใจรับรู้สิทธิ วิธีใช้สิทธิ ตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนสิทธิ และเข้าใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย หรือการดูแลส่งเสริมสุขภาพ  การเข้ารับการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคต่างๆ   จึงได้จัดทำคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับพระภิกษุสามเณรขึ้น  โดยหวังให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะในท้องถิ่นชุมชน สร้างการรับรู้เรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปถ่ายทอดให้แก่ญาติโยม ประชาชนในชุมชน เครือข่ายภาคีในระดับพื้นที่ และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ ทั้งที่บ้าน วัดโรงเรียน และสามารถเข้าถึง / เข้าใช้สิทธิในระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง

-------------------------------------

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%