อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

อุดรฯจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน

ผวจ.อุดรธานี เปิดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์งานอารักขาพืชในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.27 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าพระตำหนักหนองประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์งานอารักขาพืชในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติโครงการและจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์นั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ที่ 5 ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าพระตำหนักหนองประจักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ งานอารักขาพืชในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ แก่ประชาชน สร้างและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน ทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าดีในราคายุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าจากเกษตรกร และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย 1. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ผัก, ไม้ผล) 3. กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานสินค้าปลอดภัย GAP ผ่านระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรกรที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand จังหวัดอุดรธานี และ 4. ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย 1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน 2. การเสวนา เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน 3. งานนิทรรศการงานอารักขาพืชในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 4. การจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสุขภาพ และ 5. การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และ โฟมบรรจุอาหารในตลาดเกษตรกร
พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%