อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองพี่น้อง จัดกิจกรรมวีถีพุทธ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ อนุรักษ์ประเพณีการทำบุญของคนไทย เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.43 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรรณนิกา พัฒนมณีกุล น.ส.รัศน์ชญา สิริวักรัยกุล น.ส.ฐิติชญา ศรีเผือก น.ส.ญัฐสุดา ศรีจันทร์อ่อน พร้อมด้วยข้าราชการครู นำคณะนักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ถวายเป็นพุทธบูชา
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชนจัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ตั้งแต่พิธีหล่อเทียน ถวายเทียน และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมประดับธงธรรมจักรในหน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนสืบไป พร้อมใช้โอกาสตลอดระยะเวลา 3 เดือน นี้ เพื่อการ ละ ลด เลิก ดื่มสุราด้วยน.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลไม่มีไฟฟ้าใช้ พระภิกษุจำเป็นต้องศึกษาพระธรรมคำสอน ในช่วงกลางคืนจึงใช้เทียนให้แสงสว่าง ทั้งนี้ชาวพุทธ เชื่อว่าการถวายเทียนพรรษา เป็นการทำบุญ เพื่อให้แสงสว่างส่องทางนำ ความเป็นสิริมงคลมาให้กับตนเอง และครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จึงได้จัดให้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี การทำบุญของคนไทย และถวายเป็นพุทธบูชา อย่างพร้อมเพรียงกันครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%