อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

เอไอเอสสนับสนุนระบบสารสนเทศในชุมชน

เอไอเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.


นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล มีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับรากฐานหลักด้านระบบสื่อสารและดิจิทัลของประเทศ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของภาครัฐ และร่วมเป็นเครือข่ายผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน และภาคประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลโดยเอไอเอสได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคม ผ่านโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ทั้งนี้ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยงการสื่อสารไร้สาย และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G รวมถึงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้แก่เยาวชน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญให้แก่นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์จากองค์ความรู้ทั่วโลก รวมถึงช่วยให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนชายขอบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบาพร้อมทั้ง เปิดการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้สามารถดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซล, ถังเก็บน้ำ, ระบบกรองน้ำและตู้กดน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งการได้เข้ามาพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของเอไอเอส ที่ได้รับโอกาสจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ช่วยให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น