อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

'เทศบาลหนองล่อง'จัดอบรมรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า

เทศบาลตำบลหนองล่อง จัดอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ "ลด  ละ  เลิก เหล้า เพื่อสุขภาพ" ในกิจกรรมเปลี่ยนค่าเหล้าเป็นค่าแรง" พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.50 น.


เมื่อวันก่อน ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองล่อง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าเพื่อสุขภาพ กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้การดำเนินงานเปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าแรง ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองล่อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองล่อง ทั้งนี้ ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองล่อง จำนวน 100 คน และได้รับเกียรติจากคุณกนกวรรณ ยองจา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรจากโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 546