อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

​โปรดเกล้าฯสมณศักดิ์ เสมือนฝนโปรยลงจากฟากฟ้า

สัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องโปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ เสมือนฝนโปรยลงจากฟากฟ้ายามสงฆ์ประสบวิกฤติศรัทธา พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.

หลายปีมานี้ชาวพุทธกลุ่มใหญ่ทุกข์ระทม หดหู่ใจเป็นอันมาก อันนี้มาจากปฎิบัติการ ปฎิรูปพระพุทธศาสนา มีการสังคายนากิจการคณะสงฆ์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการไล่พระสงฆ์ออกจากป่า การจับกุมพระมหาเถระผู้ใหญ่ติดคุก การดำเนินคคีกับพระภิกษุสงฆ์กรณีเงินทอนวัด การเข้าไปจัดระเบียบเรื่องรายรับรายจ่ายของวัด รวมทั้ง พระสงฆ์ถูกจับตามองว่า เป็นผู้ร่ำรวย มีเงินมีทองเหลือ ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรูหรา มิใช่หนทางแห่ง บุตรแห่งสมณโคตมฉับพลันที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถานาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะพระราชกรรมวาจาจารย์ เป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” ได้สร้างความปลื้มปีติแก่ชาวพุทธทั่วประเทศ (ชั้นสมเด็จพระสังฆราชมี 3 ชั้น  คือ 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 2. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  3. สมเด็จพระสังฆราช )

รวมทั้งมีการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์พระภิกษุระดับเถระด้วยอีก 74 รูป  ในจำนวน 74 รูปนี้ มีพระมหาเถระได้รับเลื่อนเป็นพระสมเด็จ 4 รูป คือ 1. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 2.พระสาสนโสภณ วัดโสมนัส เป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 3.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 4.พระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และระดับรองสมเด็จ ชั้นธรรม ชั้นเทพ ชั้นราช รวมทั้งชั้นสามัญอีกหลายสิบรูป

แน่นอนว่ามหาเถระ พระเถระเหล่านี้ ล้วนเหมาะสมกับการได้รับสมณศักดิ์โดยประการทั้งปวง อย่างสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา นอกจากเก่งเกล้าเรื่องโหราจารย์ดั่งมีตาทิพย์แล้ว พระคุณเจ้าได้ขับเคลื่อนรับใช้งานกิจการพระพุทธศาสนาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ประธานคณกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, และในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนพระสาสนโสภณ วัดโสมนัสฯ ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระคุณเจ้าเป็นพระสายกรรมฐาน เป็นพระนักวิชาการ เป็นพระระดับปริญญาเอก เป็นพระสุปฎิปันโน มีพระจริยวัตรเรียบง่าย สไตร์พระสายธรรมยุติกนิกายทั่วไปอีกรูปคือ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ ซึ่งปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระคุณเจ้ารูปนี้เป็น “คีย์แมน” สำคัญเรื่องกิจการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันเนื่องจากอยู่วัดเดียวกับสมเด็จพระสังฆราช เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน พระคุณเจ้ามีบทบาทสำคัญทุกด้าน มีเสียงเล่าลือว่า ท่านเก่งเชี่ยวชาญหลายเรื่อง เป็นมือประสานสิบทิศ เป็นคนตรงไปตรงมาและมีวัตรปฎิบัติเหมือนกับพระสายธรรมยุติกนิกายทั่วไปคือ สมถะแต่ที่ฮือฮาและเป็นที่จับตามองมองด้วยความห่วงใยมาตลอดหลังจากมีข่าวว่า พระคุณเจ้าต้องหอบจีวรหนีจากวัดและหายตัวไปหลายเดือน พระคุณเจ้ารูปนี้เป็นพระเกจิ เป็นพระนักปลูกเสก โด่งดังมาก คือ เจ้าคุณธงชัย การสถานปนาคราวนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นเป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนอกนั้นเจ้าคุณที่ทำงานขับเคลื่อนงานกิจการสายปฎิรูป สายการศึกษา อย่างรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 รูป คือ พระราชวรเมธีและพระพระราชวรมุนี ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น “ชั้นเทพ” ด้วย รวมทั้งพระมหาวุฒชัย วชิรเมธี ที่สังคมไทยรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี ก็ได้รับโปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ด้วยในราชทินนาม “พระเมธีวชิโรดม” รวมทั้งพระสงฆ์ต่างชาติสายหลวงพ่อชาอีก 3 รูปด้วย และรวมทั้งคณะพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตอนัมนิกายและบรรพชิตจีนนิกายในพระราชพิธีงานเป็นมิ่งขวัญมงคลนี้ด้วย นอกจากนี้ระดับพระครูชั้นสัญญาบัตรก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯสมณศักดิ์อีก 1,084 รูปผมในฐานะชาวพุทธ ผู้ผ่านการบวชเรียนมา แน่นอนว่าอดปลื้มปีติไม่ได้กับการที่คณะสงฆ์ได้รับโปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์คราวนี้ เพราะที่ผ่านมามีเสียงเล่าลือไปต่าง ๆ นานา ล้วนไม่เกิดผลดีต่อประเทศชาติและสถาบันหลักของชาติ และพระสงฆ์เองต้องยอมรับว่าเรื่องนี้หลายรูปปลงได้แล้วว่า คงเป็นไปตามข่าวลือ แต่สุดท้ายเหมือนฝนโปรยจากฟากฟ้ายามสังคมสงฆ์และชาวพุทธเจอวิกฤติภัยแล้ง เจอวิกฤติภัยศาสนา.
............................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10”
: riwpaalueng@gmail.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 314