อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

รัฐบาลเดินหน้าเต็มกำลัง หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

สัปดาห์นี้เฝ้าดูหลังคำแถลงนโยบาย รัฐบาลลุยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติเต็มกำลัง แก้ปัญหาปากท้องประชาชนและการปฏิรูปประเทศ บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.


การประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 25-26 ก.ค. 62 มีวาระการประชุมพิจารณาคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา มีรายละเอียดของคำแถลงนโยบายรัฐบาลรวมทั้งหมด 80 หน้า แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นคำแถลงของนายกรัฐมนตรี ส่วนที่สอง นโยบายหลัก 12 ด้าน และส่วนที่สาม นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

ส่วนที่หนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและการปฏิรูปประเทศ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสส่วนที่สอง นโยบายหลัก12 ด้าน ของรัฐบาล ประกอบด้วย

1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3.การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม
ส่วนที่สาม นโนบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ของรัฐบาล ประกอบด้วย

1.การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา
9.การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที รวมท้ังพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ


การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทยสมัยที่ 2/1 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 ได้กำชับการทำงานของคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องทั้งในเรื่องของกฎหมายที่มีพระราชบัญญัติใหม่ๆ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการชี้แจงจากคณะทำงานของรัฐบาล อาทิ คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ผลในเชิงปฏิบัติ สำหรับการจัดทำแผนงานโครงการจะมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลในทุกโครงการ ประการสำคัญได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมฯ ว่าจะต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

ขอให้กำลังใจกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใหม่เพื่อนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญมั่นคงและประชาชนมีความเจริญผาสุกอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามประชาชนจะเฝ้ารอผลงานของรัฐบาลและติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็นพลเมืองและเจ้าของประเทศ.
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 285