อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สุพรรณบุรีเปิดกีฬาสี"กรรณสูตเกมส์ 2019"

นายกอบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด "กรรณสูตเกมส์" พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 01.02 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู  จันทร์สุพรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์” ครั้งที่ 62 พร้อมกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการแข่งขัน และให้ความสำคัญในด้านการกีฬา  โดยนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้อย่างน่าชื่นชม  และยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นทุกปี  เป็นแบบอย่างในวงการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจแทนสมาชิกทุกๆคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้  การกีฬานั้นนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว  ยังทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถเป็นนักกีฬาชั้นแนวหน้า  ตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี   ด้าน นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างการแข่งขันกีฬาและการให้ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กันไป ใช้ชื่อว่า ค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์” ครั้งที่ 62 (Sport and Recreation Drug free Camp) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้องค์ประกอบการบริหารจัดการด้านสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ มีทักษะการฝึกปฏิบัติทุกมิติแห่งการเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นผู้จัดการที่ดี แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถานศึกษา การทำงานเป็นหมู่คณะ การประสานประโยชน์ ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี การกีฬา การแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการประกาศเกียรติคุณการใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพให้ห่างไกลยาเสพติด สนองยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกีฬา เชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ สนับสนุน ส่งเสริมโครงการ To Be Number One และเยาวชนคนดีศรีสุพรรณอย่างต่อเนื่อง และสนองนโยบาย A.S.K. คือ A : Attitude การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก  K : Knowledge มีความรู้อย่างลึกซึ้ง พึ่งตนเองได้ S : Skills มีทักษะความสามารถสิ่งที่นักเรียนรักและชอบ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ กีฬาวอลเล่ย์บอล เปตอง บาสเก็ตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปัคตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตซอล กรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน  รวม กองเชียร์และนักกีฬาทั้งสิ้น 2,901 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนจากนักเรียน คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%