อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา ขยายการศึกษาและทักษะวิชาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20.07 น.


นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม  ประธานกรรมการอาชีวศึกษา​ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มอบให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการบริการประชาชนในรูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ประชารัฐ  ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ต.นครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา

นางยุพา  พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษา กล่าวว่า  การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ตลอดจนนโยบายการสร้างความเชื่อมโยง การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราตระหนักเป็นอย่างดี ต่อนโยบายดังกล่าว และดำเนินการในรูปแบบของการจัดการศึกษาหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ ทวิศึกษา และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับโรงเรียนประถม และ โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ.มาโดยตลอดทั้งนี้ยัง จะเป็นการบูรณาการ การขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนและอนุเคราะห์สถานที่ การประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จากทางโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 (ชนะสงสารวิทยา) ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายด้วยดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%