อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เมืองจันท์นำนร.เข้าอบรม เรียนรู้สถานที่จริงในเรือนจำ

จันทบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม นำนักเรียนเข้าอบรม เรียนรู้ สถานที่จริงในเรือนจำจังหวัด เน้นการป้องกันปัญหายาเสพติด ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 22.42 น.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่แดน 3 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และเยาวชนที่สนใจจากสถานศึกษาต่างๆ 

ซึ่งครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เป็นรุ่นที่ 9 ของโครงการที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายจัดอบรมรวม 10 รุ่น 10 อำเภอ ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าวนอกจากจะให้ความรู้ด้านกฎหมาย การป้องกันและห่างไกลอบายมุข และยาเสพติด รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาดูงานภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จริงของการควบคุมผู้กระทำผิดคดียาเสพติด และคดีอื่นๆ ที่ปัจจุบันมีความแออัด เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวได้มีความตระหนักพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งขยายผลความรู้ไปสู่เพื่อน ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างโอกาส สนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้บุคคลเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด เน้นการป้องกันปัญหายาเสพติดมากกว่าการปราบปราม

รัตนธร เขาหนองบัว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.จันทบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46