อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อว.ผลักดันนโยบายนวัตกรรม และ สตาร์ทอัพ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลักดันนโยบายนวัตกรรม และ สตาร์ทอัพ เพื่อสร้างคน ตอบโจทย์ ประเทศ จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.40 น.

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่า มหาวิทยาลัยต้องสร้างคน ตอบโจทย์ ประเทศ โดยเฉพาะกำลังคนด้านนวัตกรรม วิศวกรรม เพราะขณะนี้ โอกาสการลงทุนจากต่างประเทศมาถึงหน้าบ้านทั้ง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้นดังนั้น ต้องเร่งสร้างคน โดยเฉพาะกำลังการผลิตในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ให้ได้จำนวนตามต้องการ ระหว่างปี 2563 – 2565 โดยในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ขอ 25,000 คนต่อปี มหาวิทยาลัยราชภัฎ 17,000 คนต่อปีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 10,000 คนต่อปี รวมทั้งต้องผลิตกำลังคนแบบไม่มีปริญญา เช่น อาชีวะ ที่มีฝีมือเฉพาะด้านควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย อย่างจุฬาฯ มหิดล เกษตรศาสตร์ ควรไปตั้งสำนักงานที่ อีอีซี ไม่อย่างนั้น นักลงทุนหนีไปเวียดนามกันหมด ที่สำคัญ มหาวิทยาลัย ต้องไม่เน้นไปที่ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศเท่านั้น แต่ต้องทำทั้งระบบ และมหาวิทยาลัยต้องสร้างฐานให้ภาคเอกชน  เพราะที่ผ่านมามีงานวิจัย แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขณะที่จากนี้ในอนาคตคือเรื่องนวัตกรรม สตาร์ทอัพ 


 
นอกจากนี้ ที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.แถลงข่าวที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ แต่งตั้ง  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และแต่งตั้งให้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการบริหารสภานโยบายฯทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท ทำใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 30 เปอร์เซ็นต์  2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 15 เปอร์เซ็นต์  3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 25 เปอร์เซ็นต์  และ  4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ  20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีตัวอย่างโปรแกรมสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ BCG Action เช่น ระบบเกษตรปลอดภัยมาตรฐานส่งออก โปรตีนทางเลือกจากแมลง ประเทศไทยไร้ขยะ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย เป็นต้น และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องของการยกเครื่องมหาวิทยาลัย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11