อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบรม'อสม.มาบตาพุด'รู้ทันโรคNCDs

"สมาคมเพื่อนชุมชน"ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุดและ สสจ.ระยอง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.


สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดอบรม อสม. ในพื้นที่เขตมาบตาพุด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ โรค NCDs ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่ อสม.38 ชุมชนในเมืองเขตมาบตาพุด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า โรค NCDs เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต อาทิ โรคหลอดเลือดสมองและลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น โดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs เหล่านี้ล้วนเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา หากไม่ปรับพฤติกรรม และรับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย"ทางสมาคมเพื่อนชุมชน จึงร่วมมือและสนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ อสม. รวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง อสม. ที่จะเป็นบุคคลสำคัญในการนำไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับชุมชนได้รับทราบ เจ้าหน้าที่ อสม. จึงเปรียบเสมือน “การสร้างตัวแทนที่คอยให้คำปรึกษา และเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองให้กับคนในชุมชน " นายมนชัย กล่าว

โดยในปีนี้ จัดให้มีการอบรม จำนวน 2 รุ่น มี อสม. เข้าร่วมอบรมประมาณ 230 คน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำนวน 38 ชุมชน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยด้านนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวในนามของเทศบาลเมืองมาบตาพุดว่า ต้องขอขอบคุณ สมาคมเพื่อนชุมชน ที่ได้เล็งเห็นถึงบทบาทหน้าที่และศักยภาพของ อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับโรค NCDs และตรงกับปัญหาของพื้นที่ให้มากที่สุดและกลับไปแก้ปัญหาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตรงจุด

ภายในงานยังได้รับฟังสถานการณ์โรค NCDs ใน จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก น.พ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง มาบรรยายสถานการณ์เกี่ยวกับโรค NCDs ของจังหวัดระยอง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ อสม. ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยทางสมาคมเพื่อนชุมชน มีเจตนารมณ์ที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11