อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ลุงป้าน้าอาถูกใจ "ค่าไฟลด"

เพราะการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการมี“ทัศนคติที่ดีในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า” ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.


การดำเนินการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีแก่เยาวชน ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ กฟผ. ได้จัดทำขึ้นทั่วประเทศ ตลอดจนได้มีการต่อยอดขยายผลจากโครงการห้องเรียนสีเขียวสู่กิจกรรม การลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าโดยเริ่มจากโรงเรียนและขยายผลสู่บ้านนักเรียน นำไปสู่โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เกิดการลดการใช้พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นความร่วมมือภายใต้แผนงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โดยเริ่มดำเนินการในปี 2559 มาอย่างต่อเนื่องสำหรับชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือDemand Side Management (DSM) อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการมากว่า 24 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 อ ได้แก่ส่งเสริมให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการติดฉลากฯ แล้ว 29 ผลิตภัณฑ์ปลูกฝังอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานแก่ประชาชนและเยาวชน และส่งเสริมอาคารประหยัดพลังงาน โดยยุทธศาสตร์ 3 อ กฟผ. จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเห็นว่าแม้ กฟผ. จะมีหน้าที่หลักในการผลิตไฟฟ้า แต่เราก็ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าด้วยกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยอีกทั้งร่วมกันวางแผนและช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองไปสู่การเป็นชุมชนสีเขียวและชุมชนคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนอันประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ในชุมชน บ้านน่าอยู่ประหยัดพลังงาน ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และฟาร์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ปัจจุบันมีชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านปวงสนุก จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์5 ที่ได้ผลจริงจนทำให้มีการขยายผลโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศจากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 มุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันก้าว ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสืบไป 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72