อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

แนวคิดสุดเจ๋ง แก้ปัญหาขยะ คุ้งบางกระเจ้า

GC ร่วมกับโครงการ OUR Khung BangKachao ประกาศผลชนะเลิศการประกวด Waste Runner Final Round: ก้าวที่ร้อย สู่อนาคตขยะไทย เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.
นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า โครงการ Waste Runner 100 Days Challenge เป็นหนึ่งในโครงการที่ GC ต้องการให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด นั่นคือ การระดมความคิดในการจัดทําโมเดลการจัดการขยะที่สนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy อย่างครบวงจร รวมถึง ให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

โดยใช้แนวคิดและพลังของคนรุ่นใหม่ทั้ง 3 ทีมสุดท้าย จากผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการทั้งหมด 80 ทีม จากการแข่งขัน Waste Runner 100 Days Challenge ที่มุ่งมั่นพัฒนาโมเดลการจัดการขยะ นำร่องในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ปลอดของคนกรุงเทพฯ ซึ่ง 3 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ทีม TRASH สร้างโมเดลแพลตฟอร์มส่งเสริมการคัดแยกขยะและ บริการกําจัดขยะครบวงจรในชุมชน โดยนําขยะมาเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการ Upcycling, ทีม Orgafeed สร้างโมเดลเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อลดขยะอินทรีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายการในการให้อาหารสัตว์ และทีม Zero Journey สร้างโมเดลลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) และโฟมในแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ GC มองว่า “ขยะบางชนิดมีประโยชน์ สามารถรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ ส่วนขยะที่จำเป็นต้องทิ้ง ควรมีระบบจัดการขยะที่ดีและไม่เป็นภาระต่อโลก ดังนั้น 1 คนสามารถจัดการขยะในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ ก็สามารถที่จะช่วยโลกได้เยอะ”นายชยุตม์ สกุลคู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง กล่าวว่า จากข่าวการเสียชีวิตของพะยูนน้อย ‘มาเรียม’ พบขยะพลาสติกในทางเดินอาหาร ทำให้ทั้งคนไทยทั่วประเทศตระหนักถึงปัญหาขยะมากขึ้น ดังนั้น 100 วันที่เกิดขึ้นมาในโครงการจึงเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่จะกระตุ้นให้หลายๆคนที่มีความใส่ใจด้าน สิ่งแวดล้อม ได้ออกมาเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเส้นทางของตนเอง โดยทั้ง 3 แนวคิดที่เกิดขึ้นมา เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน ทั้งต้องลดการใช้พลาสติก ประเภทใช้ครั้งเดียว (single use) มีการจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อให้ขยะที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ พร้อมขายได้ คาดว่าในอีก 3 ปี เป้าหมายการจัดการขยะในบางกระเจ้าจะสำเร็จได้ และนำไปสู่การพัฒนาใน season 2 โดยเปลี่ยนโจทย์จากโมเดลชุมชน สู่โมเดลออฟฟิศ โมเดลคอนโดฯ แก้ปัญหาขยะในเขตพื้นที่เมือง ทีม Orgafeed ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า จากแนวคิดการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อละขยะอินทรีย์ ที่เดิมศึกษาแค่ในมหาวิทยาลัย ได้ออกมาแก้ปัญหาขยะในชุมชนคุ้งบางกระเจ้าได้จริง ซึ่งหนอนแมลงวันลาย ถือเป็นแหล่งโปรตีนของอาหารสัตว์ ทั้งมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้ สำหรับ 100 วันกับการแก้ปัญหา ขณะนี้มี 4 ครอบครัวในชุมชนได้เริ่มเลี้ยงหนอนฯ ไม่หยุดแค่นี้ยจะเดินหน้าลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อขยายโมเดลนี้สู่ครอบครัวอื่นๆในชุมชน จนคุ้งบางกระเจ้าจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้หนอนแมลงวันลายต่อไป สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Zero Journey โมเดลลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) และโฟมในแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม TRASH โมเดลแพลตฟอร์มส่งเสริมการคัดแยกขยะและ บริการกําจัดขยะครบวงจรในชุมชน โดยนําขยะมาเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการ Upcycling โดยโมเดลทั้งหมด GC จะนำพัฒนาและไปต่อยอด รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20