อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

นิติศาสตร์มข.ร่วมจัดระเบียบ วิธีวิจัยกฎหมายให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดการเรียนการสอบ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 00.47 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุชาติ  แนวประเสริฐ และ น.ส.สกุนา ทิพย์รัตน์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย(Research Methodology in Law) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 7 เกี่ยวกับหลักและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ความสำคัญของการวิจัย ความหมายของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ได้แก่ การวางแผนการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัย การเขียนแบบสอบถาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และการเสนอรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อหาคาตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ จากแหล่งต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้างอัตลักษณ์ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม”“ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาวิชานิติศาสตร์แบบ Traditional จำเป็นต้องปรับตัวไปสู่นิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” โดยการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายหลัก คือ 1.บัณฑิตกฎหมายที่มีความรอบรู้ นิติทัศนะ และคุณธรรม 2.หลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 3.การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ 4.การจัดระบบนิเวศทางนิติศาสตร์และกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์สู่การเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ดังนี้ (1) Learning Outcomes คือ การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ (2) Life long Learning คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตในการต่อยอดการเรียนรู้ระดับก้าวหน้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinaryคือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ (4) Jurisprudence Ecosystem คือ การสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ของนักนิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล (5) Co-Creation คือ การสร้างพื้นที่ร่วมทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (6) Result Based Management คือ การสร้างระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ไพฑูรย์ พรหมเทศ  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%