อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

นิติศาสตร์มข.ร่วมจัดระเบียบ วิธีวิจัยกฎหมายให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดการเรียนการสอบ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 00.47 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุชาติ  แนวประเสริฐ และ น.ส.สกุนา ทิพย์รัตน์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย(Research Methodology in Law) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 7 เกี่ยวกับหลักและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์ ความสำคัญของการวิจัย ความหมายของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ได้แก่ การวางแผนการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัย การเขียนแบบสอบถาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และการเสนอรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยทางนิติศาสตร์โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อหาคาตอบตามเป้าหมายของการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ จากแหล่งต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้างอัตลักษณ์ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม”“ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาวิชานิติศาสตร์แบบ Traditional จำเป็นต้องปรับตัวไปสู่นิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” โดยการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายหลัก คือ 1.บัณฑิตกฎหมายที่มีความรอบรู้ นิติทัศนะ และคุณธรรม 2.หลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 3.การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ 4.การจัดระบบนิเวศทางนิติศาสตร์และกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์สู่การเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ดังนี้ (1) Learning Outcomes คือ การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ (2) Life long Learning คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตในการต่อยอดการเรียนรู้ระดับก้าวหน้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinaryคือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ (4) Jurisprudence Ecosystem คือ การสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ของนักนิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล (5) Co-Creation คือ การสร้างพื้นที่ร่วมทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (6) Result Based Management คือ การสร้างระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ไพฑูรย์ พรหมเทศ  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%