อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

รมช.สาธารณสุขเปิดโครงการอสม. ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

รมช.สาธารณสุข เปิดโครงการอสม.ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้และทักษะในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 01.13 น.

เมื่อเร็วๆนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะคณะทำงานร่วมเปิดโครงการ อสม. ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก  ที่ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของฤดูฝน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้า ยุงลาย โดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน อาจพบผู้ป่วยสูงขึ้น หากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดี จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2562 นี้ จะมี การระบาดอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี จะพบผู้ป่วยถึง 100,000 รายสำหรับโครงการ อสม. ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก   เพื่อให้อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคเพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดย บูรณาการทางานของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อสำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะสร้างความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน แต่โรคไข้เลือดออกก็ยังระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ในระดับประเทศ จ.สุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้กำหนดให้มีการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.ให้ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี และให้มีส่วนร่วมพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องสรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35