อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อตกลงพัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

วิทยาลัยสารพัดช่างระยองลงนามบันทึกข้อตกลงภาคเอกชนร่วมผลิตและพัฒนาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 01.25 น.


ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.บุญรักษษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยองกับสถานประกอบการในพื้นที่  โดยมีนายกิตติพงศ์  อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารอาชีวศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถานประกอบการ คณะครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี  ในการนี้ ผู้แทนจากบริษัท Lucas – Nuelle  (Thailand)  ได้มอบชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและอีเลกทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์อนเตอร์แอคทีพ 1 ชุด มูลค่า 2,000,000 บาทและบริษัทOne Community มอบจักรยานยนต์ไฟฟๆ จำนวน 1 คัน  มูลค่า60,000 บาท  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์  สื่อการสอนที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี่สมัยใหม่ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างระยองอีกด้วย
 
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาตินี้ จะมุ่งย้ำยุทธศาสตร์การสร้างผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนจนถึงระดับสากล และโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอส.) ทำให้เด็กรู้จักตัวตนและเห็นอนาคตของตนเอง ซึ่งจะทำให้ประเทศเรามีคนที่มีความหลากหลาย มีความสามารถ มีอาชีพที่สามารถแก้จน เป็นการสร้างคนและสร้างชาติได้ ซึ่งจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามการพัฒนาประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0
 


ขณะที่นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างระยองและสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนหน่วยงานภาครัญและเอกชน เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 แห่ง โดยจำแนกเป็น 4 ประเภทคือ 1.สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและฝึกอาชีพ จำนวน 20 แห่ง เป็นสถานประกอบการที่ร่วมเขียนแผนการฝึกและฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา 2.สถานประกอบการร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 แห่ง เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายการผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  แยกเป็น 5 อุตสาหกรรม First  S-Curve และ 5 อุตสาหกรรม New  S-Curve 3.โรงเรียนตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา จำนวน 4 แห่ง เพื่อเน้นการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านอาชีพโดยเน้นฝึกอาชีพจริงมากกว่าการเรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจการเรียนสายอาชีพระดับอาชีวศึกษามากขึ้น  และ 4.ชุมชน  หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 แห่ง   เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน  ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  การจัดกิจกรรม  บริกา รวิชาการและอาชีพชุมชน  เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน.

---------------------------------

ชิณกฤช เชิดกลิ่น ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28