อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ยะลาระดมความคิดเห็นพัฒนาเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยว

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยวเมืองชายแดน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 21.27 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผอ.สำนักงานการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมภาคใต้ และนายสำเริง แก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จังหวัดยะลา ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ประเด็นการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และการส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา 

นางอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผอ.สำนักงานการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคมภาคใต้ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของภาคอย่างบูรณาการ ในส่วนของภาคใต้ชายแดนได้กำหนดให้อ.เบตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการแผนงานโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเบตง ในการเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่สามารถเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เจษฎา สิริโยทัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ยะลาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37