อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

สทนช.จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

สทนช.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน สะท้อนสภาพปัญหา การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 23.20 น.


ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 (สทนช.) ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวินและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์
นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุมแผนแม่บทในครั้งนี้
            


นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562  เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความั่นคงของน้ำในภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และการบริหารจัดการเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนการประจำปีภายใต้แผนแม่บทลุ่มน้ำสาละวินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับการจัดทำแผนแม่บท เป็นการให้ความรู้แนวทางการจัดทำแผนแม่บท ปี 2564-2566 และสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาของลุ่มน้ำสาละวิน และแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบติการลุ่มน้ำสาละวิน ร่วมกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน
    
---------------------------------

สุกัลยา  บัวงาม  รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51