อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

ป.ป.ส. จัดโครงการสร้างการรับรู้ "นโยบายกัญชา"

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดโครงการสร้างการรับรู้ “นโยบายกัญชา” อังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 21.50 น.

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ “นโยบายกัญชา” ณ ห้องประชุมแสนสุข 5 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส. ภาค 2 และผู้แทนสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหายาเสพติดและนโยบายกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และสามารถถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานภาคีและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการดังนี้
1.การบรรยายในหัวข้อ ”นโยบายเกี่ยวกับกัญชา” โดย นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

2.เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม หัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมกัญชา โดยวิทยากรประกอบด้วย นายวชิระ อำพนธ์ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี, นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส., นางสาวทวินันท์ คงคราญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 เป็นผู้ดำเนินรายการ

3.การบรรยายในหัวข้อ ความรู้เรื่องคุณลักษณะ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อน้ำมันกัญชาและการตรวจพิสูจน์ โดยนางสาวราตรี ศรีมาก นถกวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส
 
ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 2 คาดหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ พร้อมที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปถ่ายทอดสู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 65