อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง คัดเลือกคณะกก.พัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง คัดเลือกคณะกรรมการเมือง ขึ้นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 00.28 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเมือง ขึ้นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายณรงค์ ใจเพียร รักษาราชแทนปลัดเทศบาล นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ รองปลัดเทศบาล นางจิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา ผู้อำนวยกองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 19 ชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้องผลการเลือกตั้งตัวแทนภาคประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นคณะกรรรมการขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.น.ส.น้ำอ้อย คำหอมกุล 2.นายฮ้อ ลออ 3.นางยุพิน คำเพราะ 4.ธนิดา วัชรฤทธิโชค 5.น.ส.ขนิษฐา สว่างสุข 6.นางฉวี คำหอมกุล 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.น.ส.เรณู เที่ยงธรรม 2.นางปราณี สำเร็จทรัพย์ 3.นางองุ่น สุขเจริญ 3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางพรวิไล ศรีตองอ่อน 2.นางพัชรี ใสสุข

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 53