อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

อาชีวอุดรจับมือบียอนด์คาเฟ่ พัฒนาอาชีพนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับมือ บียอนด์คาเฟ่ ร่วมจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 00.36 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด BEYOND CAFÉ @ UDVC ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและโครงการศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมีนายชาญชัย เต็งสุจริตกุล ผู้บริหารบริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า ในการทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับบริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  นักศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริงดร.ธวัชชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการฝึกอาชีพ ผึกทักษะ กับสถานประกอบการจริง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัย และสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนในสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้จริงให้เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรมพื่อนำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ต่อยอดในอนาคตให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปพิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 75