อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

"อพท.เลย"จัดสัมมนา แผนขับเคลื่อนพัฒนาท่องเที่ยว

"อพท.เลย" จัดสัมมนารับฟังนำความเห็นทุกหน่วยเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.57 น.

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่พิเศษเลย มีหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม

โดย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการ สํานักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) กล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้ความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ครอบคลุมพื้นที่ 7,193.01 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อพท. ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลยไว้ว่า “เมืองน่าพักผ่อน และเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่คุณภาพระดับสากล” ณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 รับทราบแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย  และเมืองโบราณอู่ทอง ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) (อพท.) เสนอ และเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษทั้ง 4 แห่ง โดยให้จังหวัดเลยเป็นโครงการนำร่องก่อน มีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเป็นไปตามมติ ครม.  ทาง อพท.5 จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย โดยมีการทบทวนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับ โดยจัดทำแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนา  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยในระยะแรก และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพื้นที่พิเศษเลย เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่พิเศษเลยเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเมืองแห่งการพักผ่อนมาตรฐานสากล  คณะทำงานได้จัดทำร่างรายงานผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ภาคี   เครือข่าย และสื่อมวลชน มาร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน โครงการฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  และในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระดับอำเภอ โดยจัดที่ว่าการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่พิเศษเลย คณะผู้จัดงานต้องการให้การจัดงานวันนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงการกำหนดแนวทางที่เหมาะสม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเลย ข้อมูลที่ได้จากการจัดงานในวันนี้จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%