อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีทักษะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 01.23 น.


ในวันนี้  ที่ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอพนมสารคาม และอำเภอราชสาส์น จำนวน 450 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่
       


สำหรับจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีทักษะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชน การพัฒนาอาชีพการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโดยยึดโยงประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารงานด้านการเกษตร รวมทั้งมีการร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการที่สำคัญตลอดจน เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกอย่างเข้มแข็งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น