อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

PTT Group CG Day 2019

GC จัดงาน PTT Group CG Day 2019 ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.20 น.
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรม PTT Group CG Day 2019 อยู่ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge the Governance แสดงถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยช่วยในการเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการธุรกิจให้ความสำเร็จต้องเริ่มด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งกลุ่ม ปตท. เน้นย้ำและถือปฏิบัติมาตลอด 10 ปี รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อถือและมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ทั้ง 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดทำคู่มือ CG (Corporate Governance คือ การกำกับดูแลกิจการให้เจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส่และมีจริยธรรมที่ดี), คู่มือ PTT Group way of conduct เพื่อเป็นวิถีการทำงานร่วมกันโดยใช้หลักของความดีนำไปสู่ความยั่งยืนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าประยุกต์ใช้กับงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตคู่กับผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการนำเทคโนโลยีอย่าง และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละบริษัทให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วยโดย 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงมุมมองในหัวข้อ “กำกับองค์กรอย่างไร ในยุคดิจิทัล” ต่างมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวที่คล้ายกันว่า ทุกองค์กรมุ่งให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการปลูกฝังให้บุคลากรมีค่านิยมของการเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมถึงกระบวนการทำงานอย่างมีมาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถือว่านำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้วยการบูรณาการเข้ากับหลัก CG ได้อย่างลงตัวงาน PTT Group CG Day เป็นกิจกรรมที่กลุ่ม ปตท. 7 บริษัท ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการทำให้ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จำเป็นต้องพัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สู่วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น