อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ไทย-ออสเตรเลีย ร่วมปิดฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

ทอ.ไทย-ทอ.ออสเตรเลีย ร่วมพิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.26 น.


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการ กองบิน 1 กองทัพอากาศไทย พร้อมด้วย AVM Joe ‘Vinni’ Iervasi, AM Air Commander กองทัพอากาศออสเตรเลีย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 โดยมี นาวาอากาศเอก สิทธิพล ป้อมตรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ให้การต้อนรับ และนำกำลังพลเข้าสู่พิธีปิดการฝึกผสมฯ ณ บริเวณสนามบิน กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมาสําหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศครั้งที่ 14 โดยเป็นการฝึกทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศ และ กองทัพอากาศออสเตรเลีย ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 ทั้งนี้ การฝึกผสม THAI BOOMERANG เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2533 กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัด เครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จํานวน 2 เครื่อง บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ.2535 การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต เป็นการมาฝึก บิน ACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศ ในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี และการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ โดย เรียกการฝึกในครั้งแรกว่า THAI BOOMERANG 92จากนั้น ทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมา โดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จํานวน 2 - 4 เครื่องจากฝูงบินที่ 3 เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก จํานวน 2 - 4 เครื่อง จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมการ ฝึก โดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ 5 กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน 403 เข้าร่วมการฝึกอีก 1 ฝูงบิน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1 สัปดาห์ และเปลี่ยนรูปแบบการฝึกเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึก ผสม PITCH BLACK ที่กองทัพอากาศได้จัดกําลังทางอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall เครือรัฐออสเตรเลียปัจจุบันรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับ เครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM), การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กําลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE) ซึ่งการฝึก THAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้นําอากาศยานเข้าร่วมการฝึก จํานวน 11 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบ ที่ 19/ก (F-16ADF) จากฝูงบิน 102 กองบิน 1 และเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16MLU) จากฝูงบิน 403 กองบิน 4 ในขณะที่กองทัพอากาศ ออสเตรเลีย นําเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18F (Super Hornet) จํานวน 6 เครื่อง จากฝูงบิน 1 กองบิน 82 ฐานทัพอากาศ Amberley เข้าร่วมการฝึก โดยมี ห้วงเวลาในการฝึกภาคสนาม 2 สัปดาห์.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น