อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อบต.หัวโพธิ์ นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านประทุนทอง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทางโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 22.52 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นางวัชรีย์ นิ่มอนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภาภรณ์ พรมเพียงช้าง ปลัด อบต.หัวโพธิ์ น.ส.สินีนาถ โพธิพันธ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา น.ส.จรินทร ขันทอง ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายฉัตรชัย นิ่มอนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.หัวโพธิ์ น.ส.วันวิสา ใจเก่งกาจ ผู้ช่วยกำนันตำบลหัวโพธิ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านประทุนทอง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทางโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมให้การต้อนรับ

นางวัชรีย์ นิ่มอนงค์ นายก อบต.หัวโพธิ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ มีความตระหนักและต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพบปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งมีจำนวนมากได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมปรากฏว่า มติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านประทุนทอง เพื่อมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะที่ถูกต้องจากโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ซึ่งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะ โดยจะนำความรู้จาก นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้นำกลับไปดำเนินการบริหารจัดการที่โรงเรียนบ้านประทุนทอง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น