อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

งานประกาศรางวัลประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 SPORT SCIENCE INNOVATION CONTEST 2019 พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น.

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 SPORT SCIENCE INNOVATION CONTEST 2019 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนางสาววนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวเนาวรัตน์ เหลืองรัตนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร. ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อ.ดร.ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ และคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ดำเนินโครงการในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับพื้นฐานและมวลชนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสมรรถภาพทางกายที่มีต่อประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 หรือ Sport Science Innovation Contest 2019 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ให้เยาวชนและประชาชนผู้มีความสนใจได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายมาเข้าร่วมการประกวดฯซึ่งในอนาคต ผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของกรมพลศึกษา และสามารถต่อยอดเพื่อทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้กับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และมีทีมที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ เป็นจำนวนมากโดยผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ มีดังนี้ 


 
รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 175,000 บาท
ผลงาน : SSKRU Muscle Fit
ทีม/สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศ   ได้รับโล่รางวัล   เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 125,000 บาท
ผลงาน : Physical Fitness station
ทีม/สถาบัน : ลูกพระธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยธาตุพนม

รางวัลอันดับที่ 3    ได้รับโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 75,000 บาท
ผลงาน : เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย
ทีม/สถาบัน : หลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ.สงขลา
  


รางวัลสนับสนุน  ได้รับโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท
ผลงาน : SMART knee raising counter device
ทีม/สถาบัน : SMART @MU มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
รางวัลสนับสนุน  ได้รับโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท            
ผลงาน : อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก
(Children's physicalfitness testing equipment)
ทีม/สถาบัน : KU KidFit มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จ.นครปฐม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15