อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

พช.จับมือภาคี-พลังมวลชน หาแนวทางคนอยู่ร่วมกับช้าง

พช.จับมือภาคี รวมพลังมวลชน หาแนวทางจัดการคนอยู่ร่วมกับช้าง อย่างมีความสุข พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 00.22 น.


โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง" โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ดร.โนช ชาญด้วยกิจ นายกสมาคมกลุ่มป่าภาคตะวันออก นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการส่วอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงคณะทำงานกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง โดยมีผู้ร่วมโครงการกว่าจำนวน 420 คน
         
สำหรับโครงการนี้ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ผู้นำหมู่บ้านที่มีผลกระทบ 183 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดป่ารอยต่อภาคตะวันออก ประกอบด้วย จ.ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และ จ.สระแก้ว
 


นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่วว่า จากสถานการณ์ของพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการออกหากินของช้างป่า ทำลายพืชไร่ พืชสวน เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตคน เกิดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะทำงานพัฒนาชุมชน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ได้มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อลดการทำร้ายช้าง และลดการรุกรานของช้างป่า ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนา คือ คนรู้จักช้าง คนเข้าใจช้าง คนรักษ์ช้าง คนอยู่ร่วมกับช้าง จึงเกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ มาหาแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้าง "หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง" ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป...

--------------------------------------
ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ/จิรัฏฐ์นนท์  ฐิตะสิริ
ผู้สื่อข่าวเว๊บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จังหวัดระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16