อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

บทบาทไทย-อาเซียน ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สัปดาห์นี้ไปดู “พล.อ.ประยุทธ์” ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 74 ฐานะนายกฯไทยและประธานอาเซียนปี 62 เป็นครั้งแรกหลังเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยเต็มรูปแบบแล้ว พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 74 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 62 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา การเดินทางประชุมในครั้งนี้ไปในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและประธานอาเซียนปี 2562 ซึ่งการไปประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่างประเทศครั้งแรก หลังจากมีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยเต็มรูปแบบภารกิจแรกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา คือ การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและอาเซียน และได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาว่า การมีส่วนร่วมของคนไทยและมีความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมกับได้กล่าวถึงนโยบายและการขับเคลื่อนของรัฐบาลตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ เดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนวตกรรมในจังหวัดหลักทั่วประเทศ การสนับสนุนแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ และการพัฒนาคนให้มีความพร้อมในทศวรรษใหม่ภารกิจสำคัญในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ คือ การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ

วันแรกของการประชุม นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมในระดับสูงแบบเต็มคณะว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหน้า โดยกล่าวถ้อยแถลงถึงความสำเร็จด้านสาธารณสุขไทย มีพื้นฐานจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุม รวมถึงการลงทุนด้านสุขภาพเป็นพลังสำคัญด้านการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน โดยสามารถทำได้จริง และยังได้แบ่งปันประสบการณ์ของไทยบนพื้นฐานของหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเท่าเทียม ซึ่งรัฐบาลพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่างทั่วถึง มีการเพิ่มประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จ ทำให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความยั่งยืน

นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีถ้อยแถลงว่าจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค อาเซียนจึงมีความพยายามดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศกับประเทศทั้งระดับโลกและภูมิภาควันที่สองของการประชุม นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีถ้อยแถลงถึงการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเสริมความเชื่อมโยงลดความเหลื่อมล้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การดำเนินงานนโยบายให้เข้าถึงระดับท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับชูหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนกับสหประชาชาติและการเสริมสร้างประเทศต่างๆ

นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมพบปะและกล่าวสุนทรพจน์กับองค์กรเอเชีย (ASIA SOCIETY ) และได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อพบปะกับสภาการธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน.
……………………...
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 305