อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

นนทบุรีMOUการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

จังหวัดนนทบุรี ทำ MOU การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ-มูลฝอยทั่วไป เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  พุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 17.16 น.


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เน้นความสำคัญ 2 เรื่อง คือ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มจากแหล่งกำเนิด เช่น โรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงฟาร์มปศุสัตว์ ให้มีระบบการเก็บและขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับอีกเรื่องหนึ่งคือการบันทึกข้อตกลงการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ซึ่งครั้งนี้จะเพิ่มเติมสาระสำคัญ คือ ขอจัดเก็บค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มจากองค์กรท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงช่วยเหลือดูแลจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะดำเนินการร่วมกันถึง 20 ปีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อในนนทบุรี รวมถึงบริเวณบ่อกำจัดขยะและสภาพแวดล้อมโดยรอบให้มีความสมบูรณ์ ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน 
    


พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่กำจัดขยะปลายทาง รับผิดชอบในการฝังกลบ ส่วนการเก็บและขนย้ายเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเวลา 20 ปี หลังจากลงนามแล้ว ภายใน 3 ปีจะมีโรงเผาขยะอย่างถูกต้อง ปลอดภัย นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า และองค์การบริการส่วนจังหวัดจะหยุดฝังกลบขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ

 
    
ทั้งนี้ พิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีผู้บริหารและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม อาทิ นายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี , นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ รวมทั้งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 478