อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน จ.จันทบุรี รวม 1,600 ทุน พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 22.23 น.


ที่พุทธมณฑลประจำ จ.จันทบุรี  กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.จันทบุรี หน่วยงานราชการ และหน่วยงานการศึกษาใน จ.จันทบุรี นำโดย พระครูประดิษฐ์ศาสนการ ประธานสงฆ์งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน พร้อมด้วย พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ,ร่วมด้วย นาย บุญช่วย นัอยสันเทียะ รอง ผวจ.จันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุนการศึกษา และ มอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด เรียงความ หัวข้องานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง / แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และคัดลายมือ ในโครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนการศึกษายาวชนครั้งที่ 2ตามที่คณะกรรมการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมีมติกำหนดแผนงาน "โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนการศึกษายาวชนครั้งที่ 2 " ขึ้นพร้อมได้จัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในการจัดโครงการครั้งนี้  ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา ทั้ง 10 อำเภอใน จ.จันทบุรี ทุกระดับชั้นรวม 1,734 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาทุนละ1,000 บาท จำนวน 1,133 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 501 ทุน และ ระดับชั้นอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2,300,000 บาทพร้อมกันนี้ ในโครงการฯได้จัดกิจส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประกวดแข่งขันคัดลายมือ ,ประกวดแข่งขันเรียงความ,ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ,ประกวดแข่งขันวงดนตรีไทย ประกวดแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิมประกวดแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ประกวดรำวงกลองยาวชิงทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 342,800 บาท  
 
ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่เด็ก และเยาวชน รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนที่ประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต

----------------------------------------
อธิคม สิงขรณ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31