อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เริ่มแล้ว!สุดยอดผู้นำท้องถิ่น

สสส.เปิดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13กลุ่มประชากร พร้อมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ชุมชน พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.15 น.


เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ศูนย์การค้าการแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี สำนักสนับสนุนภาวะชุมชน(สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมจัดงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13กลุ่มประชากร โดยมีผู้นำชุมชนท้องถิ่น 900 ตำบล ผู้บริหาร พนักงานและนักวิชาการท้องถิ่น สถาบันวิชาการรรวมไปถึง ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานกว่า 4 พันคนโดย น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) สสส. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจกว่า 2 พันตำบล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับทุนทางสังคม และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นจึงได้เลือก 13 กลุ่มประชากรที่ครอบคลุมการดำเนินงานในพื้นที่สอดคล้องกับภารกิจของสสส. และวาระของประเทศประกอบด้วย 1.เด็ก 0-2 ปี 2.เด็ก 3-5 ปี 3.เด็ก 6-12 ปี 4.เด็กและเยาวชน 5.หญิงตั้งครรภ์ 6.กลุ่มวัยทำงาน 7.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 8.ผู้ป่วยเอดส์ 9.ผู้ป่วยจิตเวช 10.ผู้ป่วยโรคเรือรัง 11.ผู้ด้อยโอกาส 12.คนพิการและ 13.ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ร่วมกันสรุปบทเรียนและประสบการณ์ มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเป็นแนวทางที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกพื้นที่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามสสส. มีเครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นกว่า 1 หมื่นคนจาก 2 พันตำบล โดยที่ผ่านมาผู้นำชุมชนท้องถิ่นร้อยละ 90 ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ข้ามพื้นที่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปิดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่น ได้เข้าใจในนโยบาย และการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ ซึ่งการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งถ้าพื้นที่ใดก็ตาม ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรชุมชนและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ได้เรียนรู้หลักและแนวทางการสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 13 กลุ่มประชากร ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนชรา ที่ในปัจจุบันนั้น สังคมไทยเริ่มเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ จึงควรมีแนวทางในการดูแลมากขึ้นนอกจากนี้ในแต่ละครอบครัวยังส่งเด็กช่วงปฐมวัยไปให้ผู้อายุดูแล สุดยอดผู้นำท้องถิ่นจึงควรจะปลูกฝังการดูแลตัวเอง ลดความรุนแรงในครอบครัว การรับมือภัยพิบัติด้านต่างๆ รวมไปถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้สูงอายุ เพื่อความเท่าทันและปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆได้อีกด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%