อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

จับตา'งบประมาณ'ปี63 เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ

สัปดาห์นี้ไปดูการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 17-18 ต.ค. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 63 พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.


การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลใหม่จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา การได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาให้ใช้วงเงินงบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62 มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค. 62 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงมีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเป็นพิเศษระหว่างวันที่ 17 -18 ต.ค. 62 เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยแบ่งเวลาให้ฝ่ายรัฐบาล 15ชั่วโมงและฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขยายเวลาการประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันจากวันที่ 18 ต.ค 62 เป็น 19 ต.ค. 62 โดยฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีเวลาเพิ่มขึ้นฝ่ายละ 3 ชั่วโมงจาก 15 ชั่วโมงเป็น 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ รวมเวลาของนายกรัฐมนตรีแถลงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2 ชั่วโมง ฉะนั้นการประชุมสภาฯ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 38 ชั่วโมง

หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง

หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ผ่านพ้นไปแล้ว ที่ประชุมฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 35 คน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกันพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เป็นรายมาตรา โดยคณะกรรมาธิการจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 8 ม.ค.63 และถัดมาอีกหนึ่งวันในวันที่ 9 ม.ค.63 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดังกล่าวต่อไปในวันที่ 20 ม.ค. 63 เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แล้ว สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 27 ม.ค. 63 เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตัวเลขงบประมาณรายจ่ายนี้เป็นเพียงกรอบวงเงินเบื้องต้นเท่านั้น สามารถปรับลดหรือเพิ่มเติมได้อีกในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายปี 2563 เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เป็นเงิน 200,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 469,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจประเทศในช่วงปลายปี 2562จนถึงต้นปี 2563รายละเอียดการจัดทำงบประมาณ งบกลางได้รับการจัดสรรมากที่สุดเป็นเงินกว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติได้โดยตรง รองลงมากระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 200,000 ล้านบาท กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 200,000 ล้านบาท กระทรวงพลังงานได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดกว่า 2,000 ล้านบาท.
.……………………..
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 325