อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

'พระปกเกล้า'ประกาศผล'ท้องถิ่นดีเด่น'ได้รับรางวัล

"สถาบันพระปกเกล้า" ประกาศผลการตัดสินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15.40 น.


ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย 1. เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2. เทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 4. เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 5. เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 7. เทศบาลเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน 8. เทศบาลตำบลบางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 9. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 12. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรีด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย 1. เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 2. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3. เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 4. เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 5. เทศบาลตำบลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 6. เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7. เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 8. เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 9. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 10. เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 11. เทศบาลตำบลก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 12. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 13. เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล 14. องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 16. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 3. เทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 4. เทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 5. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 6. เทศบาลตำบลชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 7. เทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 8. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 9. เทศบาลตำบลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 10. เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 11. เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 12. เทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 13. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 14. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 15. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 17. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 18. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 19. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 20. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 21. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 22. องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 2. องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 3. องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 2. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 3. เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 5. เทศบาลตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6. เทศบาลตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 7. เทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 9. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 10. องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 11. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 12. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

อนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินจากสถาบันพระปกเกล้า จะเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 วันที่ 3 พ.ย. เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%