อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

เปิดวิจัย "เด็กไทยหูหนวกเข้าไม่ถึงสิทธิรักษา"

การได้ยินเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาทางภาษาพูดและการสื่อสาร ดร.พญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ระบุ ความพิการทางการได้ยินพบเป็นลำดับสอง รองความพิการทางการเคลื่อนไหว อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.


    การได้ยินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางภาษาพูดและการสื่อสาร แต่จากข้อมูลที่ ดร.พญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ทำการศึกษา และระบุว่า  ความพิการทางการได้ยินพบเป็นลำดับสอง รองจากความ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีประมาณ 372,189 คน ในประเทศไทย ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าทั่วโลกมีผู้สูญเสียการได้ยิน กว่า 360 ล้าน โดยเกือบ 32 ล้านคนเป็นเด็ก ซึ่งอย่างน้อย 31 ล้านคนอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ
        
   “1 ใน 5 เป็นมาตั้งแต่กำเนิด เช่น เกิดความผิดปกติของหูชั้นใน ความพิการในภายหลัง เช่น เกิดความเสื่อมถอยของอวัยวะ เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้นการตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงมีความสำคัญ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยฟังและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและฝึกการใช้ภาษา”  
        
     ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจุบันไทยยังไม่มีนโยบายการคัดกรองภาวะความพิการทางการได้ยินที่ครอบคลุมในทารกแรกเกิดทุกคน ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ไม่มีระบบส่งต่อการวินิจฉัยภาวะความพิการทางการได้ยินที่เป็นระบบ การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมยังไม่ครอบคลุม มีเพียงสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่สามารถเบิกค่าผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้คนละ 1 ชุด ราคาไม่เกิน 850,000 บาท ตามข้อบ่งชี้
      

    
   นอกจากนี้ ยังพบข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการแก้ไขภาวการณ์ได้ยิน เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจำนวนน้อยและกระจุกตัวในรพ.ใหญ่ แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพน้อย สถานพยาบาลที่ให้บริการเครื่องช่วยฟังก็มีน้อย แพทย์ที่สามารถผ่าตัดประสาทหูเทียมก็ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือรพ.ของมหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลนและมีความสำคัญ คือ นักแก้ไขการได้ยินระดับปริญญาโท 
        
     ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ อย่าง ประกอบกับ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ค่อนข้างสูง เช่น ค่าประสาทหูเทียมเฉลี่ยอยู่ที่ 943,810 บาท นอกเหนือจากนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายภายหลังการผ่าตัดที่สูงกว่าค่าประสาทหูเทียมถึง 1.5 เท่า บางรายสูงถึงประมาณ 4 ล้าน ทำให้ผู้ที่มีปัญหายังเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษา”
        
    ดร.พญ.ปฤษฐพร บอกอีกว่า เราพบว่า อายุเฉลี่ยที่รู้ว่ามีความพิการทางการได้ยิน มักพบตอนอายุประมาณ 1 ขวบ และมี 57% ที่รู้สถานะความพิการทางการได้ยินก่อน 1 ขวบ ส่วนในผู้ใหญ่พบการสูญเสียการได้ยินแบบฉับพลัน ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติ เหตุ การติดเชื้อแบคทีเรียจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ เช่น โรคหูดับ แต่ผู้ใหญ่สามารถรับรู้และเช็กอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษา
        
    ทั้งนี้ ย้ำว่าการได้ยินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางภาษาพูดและการสื่อสาร ดังนั้นการสูญเสียการได้ยินจึงเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิตประจำวันที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลงได้ ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องนับหนึ่งของการสร้างระบบโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และตัวอย่างการดำเนินการของหลายพื้นที่ มาออกแบบระบบที่ทำได้จริง ยั่งยืน.

.............................................
อภิวรรณ เสาเวียง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31