อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

อาชีพในอนาคต (2)

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ Eduzone แนะนำว่าจะมี 7 กลุ่มอาชีพที่จะรุ่งในอนาคต โดยทั้ง 7 อาชีพนี้ต้องตั้งอยู่บน Knowledge Business ซึ่งทักษะในอนาคตที่คนควรจะมีคือทักษะด้านสื่อสาร ทักษะด้านการร่วมมือ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น.


   ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ Eduzone แนะนำว่าจะมี 7 กลุ่มอาชีพที่จะรุ่งในอนาคตคือ 1. ผู้เชี่ยวชาญ มีความเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2. ผู้รวบรวม ไปรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ 3. ผู้สร้าง สามารถสร้างหรือผลิตด้วยตนเอง 4. ผู้เผยแพร่ มีช่องทางเผยแพร่และมีศาสตร์ในการเผยแพร่ ถ่ายทอด 5. ผู้ขาย มีความสามารถในการขาย 6. ผู้จัดการชุมชน หรือ Social Network Manager มีความสามารถสร้างชุมชน โดยชุมชนที่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุมชนที่ใหญ่ ชุมชนเล็กแต่มีคุณภาพก็ใช้ได้ ส่วนคนที่จะรวยที่สุด ดร.วิริยะ บอกว่าคือ 7 ผู้วางกลยุทธ์ด้านเนื้อหา หรือ Content Strategist โดยทั้ง 7 อาชีพนี้ต้องตั้งอยู่บน Knowledge Business ซึ่งทักษะในอนาคตที่คนควรจะมีคือทักษะด้านสื่อสาร ทักษะด้านการร่วมมือ และทักษะความคิดสร้างสรรค์

   ส่วน ดร.รยูแทโฮ นักวิชาการศึกษาแห่งอนาคตได้เขียนไว้ในหนังสือ “เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์” ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตนั้นต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 10 ข้อด้วยกันคือ 1. แก้ปัญหาซับซ้อนได้ มีความสามารถแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่คลุมเครือ เพราะการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากับปัญหาของมนุษย์ มันจะผสมผสานจนดูคลุมเครือ การแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ที่ท่องจำสิ่งที่เรียนมาเอามาแก้ปัญหาที่ชัดเจนที่มีคำตอบตายตัวแบบเดิม ๆมันจะไม่ได้ผล ต้องมีความสามารถหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาที่ยังไร้คำตอบผ่านการใช้มุมมองและการริเริ่มทดลองที่หลากหลาย

   2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถใช้ตรรกะ อนุมาณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาสมัยใหม่จะเป็นปัญหาใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเจอไม่เคยมีมาก่อน จำเป็นต้องใช้ความสามารถเสนอวิธีแก้อันเหมาะสมผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีตรรกะ และ 3. คิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการนำเสนอวิธีการอันสร้างสรรค์ต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา หรือสามารถนำเสนอไอเดียแปลกใหม่เมื่อเผชิญสถานการณ์หรือโจทย์ที่กำหนดให้

    ถ้าใครมีทั้ง 3 คุณสมบัตินี้คือ ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อน คิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเอาไปใช้กับ “ดาต้า หรือข้อมูล” คนผู้นั้นจะสามารถแปลงดาต้าหรือข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นอะไรก็ได้ และจะประสบความสำเร็จอย่างมากในโลกอนาคต ความสำเร็จของแจ็คหม่า อาลีบาบา ก็เป็นตัวอย่างของการมีความสามารถทั้งสามข้อนี้และเอาไปใช้กับดาต้าอย่างได้ผลดีเยี่ยม

   คุณสมบัติข้อต่อมาคือ 4. บริหารจัดการคน วางคนถูกงาน สร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจได้ บริหารจัดการเป็นขั้นเป็นตอนและมีประสิทธิ ภาพ 5. ร่วมมือกับผู้อื่น มีความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนต่อพฤติกรรมคนรอบข้าง ยกย่องคุณค่าของการร่วมมือกันกับคนรอบข้าง มากกว่าจะดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองหรือสนใจแต่ความสำเร็จของตัวเอง 6. ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถตระหนักรู้ถึงปฏิกิริยาอีกฝ่าย และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้น จะทำให้เรามีประสาทสัมผัสฉับไวเข้าใจรสนิยม แนวโน้มความต้องการ รูปแบบการซื้อขายของผู้บริโภคแต่ละราย จนเราสามารถพัฒนาสินค้าหรือเทคโนโลยีได้ตรงโจทย์

   7. ประเมินและตัดสินใจ ประเมินและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุดหลังวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรในปัญหาหรือสถานการณ์หนึ่งๆ ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง ขับเคลื่อนการทำงานได้เอง 8. มีจิตมุ่งบริการ มีความสามารถในการแสวงหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น กระตือรือร้นผลักดันเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น โดยมีสำนึกบนพื้นฐานของจิตอาสาและความเสียสละต่อผู้อื่นมากกว่าเห็นแต่เรื่องของตนเอง 9. เจรจาต่อรอง มีความสามารถในการพยายามลดความต่างทางความคิดหรือผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ในอนาคตบุคคล บริษัท องค์กร รัฐบาล ต่างเชื่อมโยงใกล้ชิดในหลายมิติ เราจึงจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยคิดถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ลดความเสียหาย ผ่านการเจรจาต่อรอง 10 คิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น ความสามารถใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับโครงสร้างทำงานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น พนักงานในต่างจังหวัดประชุมร่วมกับสำนักงานใหญ่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ต้องคิดให้หลุดจากกรอบเดิมและแก้ปัญหาซับซ้อนที่ไม่เคยมีมาก่อนได้สำเร็จ

   โดยสรุปหากไม่ต้องการจะเป็นลูกน้องหุ่นยนต์ คนเราจะต้องหล่อหลอมรวมพื้นฐานทักษะทางสังคม ซึ่งได้แก่ ร่วมมือกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ มีจิตมุ่งบริการ เจรจาต่อรอง บริหารจัดการคน เข้ากับทักษะทางปัญญา ซึ่งได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างยืดหยุ่น เพราะโลกอนาคตหรือในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั้นก็คือยุคแห่งการบูรณาการสหวิทยาการที่หลอมรวมคนกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กับมนุษย์ศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างสมดุล.

...........................................
เกษมสันต์ วีระกุล
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57