อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ชัยภูมิผนึกกำลังเพิ่มทักษะแนะแนวอาชีพนักเรียนยากจน

จ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังเพิ่มทักษะแนะแนวทางอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน หลังจบภาคบังคับให้มีงานทำ เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00.03 น.


ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 (ชัยภูมิ) ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ นายสวาท ฦๅชา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) เผยว่า สพม.30 (ชัยภูมิ) เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่การจัดประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการร่มกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนวสังกัด สพม.30 เข้าร่วมการประชุมรับทราบแนวทางสู่การปฏิบัติ จำนวน 80 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนักวิชาการที่ร่วมกันบูรณาการจัดประชุมให้ความรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาอาชีพและการยกระดับฝีมือ (น.ส.นภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ), การสนับสนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพหรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (น.ส.ทิพวรรณ ตันสุริวงษ์ นักพัฒนาสังคม รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ชัยภูมิ), เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงานและข้อกฎหมายที่ควรรู้ (นางลมหวน วัฒนากลาง นักวิชาการ สนง.แรงงาน จ.ชัยภูมิ), การแนะนำโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ/ข้อมูลตลาดแรงงานและอาชีพ การวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ (วัดแวว) (นายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางาน จ.ชัยภูมิ) และการแนะแนวจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กรุงเทพมหานครการดำเนินการครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ร่วมกับ จ. แม่ฮ่องสอน ในการดำเนินการโครงการนำร่องเป็นผลสำเร็จ และได้ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในจังหวัดอื่นๆ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ การทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน เห็นควรขยายผลให้ครอบคลุมทุกจังหวัดและมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

ชาตรี ทวีนาท 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%