อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

เปิดตัว Asia Environment Network ในงาน WEEC

เปิดตัว Asia Environment Network ในงานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.


ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 เปิดเผยว่า งานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 ได้ดำเนินมาถึงบทสรุปของการประชุมซึ่งตัวแทนแต่ละ Theme หลักของงานได้มีการสรุปผลการประชุมภายใต้หัวข้อหลักของงานการประชุมในครั้งนี้คือ Local Knowledge, Communication และ Global Connectivity  โดยในส่วนของ Global Connectivity ตัวแทนจาก United Nations Environment Programme (UNEP) Ms.Ana Vukoje, Programme Specialist Environment under review, Asia and the Pacific Office ได้กล่าวถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเพื่อให้เกิดการกระทำในขณะนี้ ภาคส่วนที่สำคัญ อย่างเช่น Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และ Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) กำลังเร่งดำเนินการในการให้ความรู้และทำให้ผู้คนเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการใช้ชีวิต และการอยู่อาศัยของมนุษย์ซึ่งในปีนี้ UNEP ได้มีการเปิดตัวหนังสือชุดชื่อว่า GEO outlook series ซึ่งเล่มแรกตีพิมพ์ในปี 1997 และในปัจจุบัน GEO outlook series ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 6 เล่ม รวมผู้เขียนมากถึง 146 ท่าน จุดประสงค์หลักในการออกหนังสือชุดนี้เพื่อการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐที่สามารถดำเนินการและนำพาโลกไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงเรื่องการปฏิบัติ และการลงมือทำอย่างแท้จริงของทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่โลกและผู้คนบนโลกนี้ ในทิศทางเดียว

ดร.สุรัตน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ Prof. Ronghuai Huang, UNESCO INRULED ตัวแทนในหัวข้อ Communication ได้มีการเน้นย้ำว่าการสื่อสารอย่างทั่วถึงและกว้างขวางนั้นเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในวัย หรือระดับใดก็ตาม การทำให้ทุกคนได้รับสาร และเข้าใจในเรื่องเดียวกันอย่างถ่องแท้จะทำให้เกิดความร่วมมือ และการกระทำอย่างเต็มใจและยั่งยืน และในส่วนของไฮไลท์สำคัญของผลสรุปการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นในหัวข้อ Local Knowledge โดยผลการประชุมจากงานการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 นี้คือการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือที่ชื่อว่า Asia Environment Network ซึ่งได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้สนับสนุนหลักของการสร้าง Asia Environment Network ของไทยในครั้งนี้คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ซี อาเซียนดร.สุรัตน์กล่าวว่า เครือข่ายดังกล่าวจะถูกสร้างและพัฒนาในรูปแบบ Digital Platform ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการ ความรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในเอเชีย จุดประสงค์หลักของการสร้างเครือข่าย AEN ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสังคมที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา สร้างความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันในภูมิภาคเอเชียเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุดอย่างยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นเสมือนดังเวทีในการแสดงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อนำองค์ความรู้ที่มีประโยชน์มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่มีคุณภาพที่สุด

สำหรับการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นที่เมืองปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ เช็ก (Czech หรือ Czechia)
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24