อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ประกาศผลทุนพระราชทานนักศึกษาแพทย์

5 นักศึกษาแพทย์ รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เปิดเผยว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนปีนี้ 13 ราย โดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือก ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 ราย และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย
 
สำหรับผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมีผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2562 ได้แก่

1. นางสาวกัลยกร  ริ้วรุจา        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายทศวิทย์  ติยะรัตนาชัย   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงศ์ตั้งตน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นางสาวพรลดา  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. นางสาวศศิธร  เย็นยุวดี    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
“นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัลโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จะถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้น ทั้งรูปแบบโครงการที่นำเสนอ, การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบประวัติส่วนตัวจากบุคคลอื่นรอบข้าง ทำให้การคัดเลือกแต่ละครั้ง ไม่ได้เลือกแค่คนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนดีด้วย ส่งผลให้บุคลากรที่รับพระราชทานทุน ถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางการแพทย์ในประเทศไทย เพราะเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการวิจัยทางการแพทย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันด้วย โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนรวมทั้งสิ้น 53 ราย” ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ กล่าว
 
ขณะที่ การผลักดันโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้เป็นรูปธรรม จะส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนให้ผลิตงานวิจัยที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าทางการแพทย์ร่วมกัน ระหว่างผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนและอาจารย์แพทย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ และยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 88