อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างยิ่งใหญ่ จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 23.34 น.


ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวรทัศน์ ทุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสุรเดช สมศรีโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสำเริง สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ พร้อมด้วยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอชุมแพ นักเรียน –นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
 
นายสุรเดช สมศรีโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการที่จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปสิ่งประดิษฐ์ที่จัดการประกวด แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ประเภทละ 45 ผลงาน และการประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ผลงาน รวมผลงานสิ่งประดิษฐ์และการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 445 ผลงาน และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 57 ผลงาน 2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 57 ผลงาน รวมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน 114 ผลงาน รวมผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 559 ผลงาน
 
ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ชื่นชมในความสำเร็จและความร่วมมือ ร่วมแรง ประสานงานของชาวอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเยาวชน นักเรียน - นักศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพในการประดิษฐ์คิดค้น ประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่น และสังคมตลอดจนเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สุชาติ ปรีชาอนุวงศ์  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%