อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ภาคเอกชนขับเคลื่อน ปั้น TRBN ส่งเสริมทำธุรกิจ

เอกชนผนึกกำลังร่วมขบวน “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” ขับเคลื่อนประเทศยั่งยืนทุกมิติ ปั้น TRBN พื้นที่กลางส่งเสริมทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ดึงทุกภาคส่วนร่วมเครือข่ายสร้างความแข็งแกร่ง อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.


ภาคเอกชนผนึกกำลังผ่านเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) จุดประกาย “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับกระแสตื่นตัวทั่วโลกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ปั้นเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งปันบทเรียน  ต่อยอดองค์ความรู้กับทุกภาคส่วน  ทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติและวัดผลจริงให้ได้ โดยวางเป้าหมายส่งเสริมธุรกิจปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำและเปิดโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีธรรมาภิบาล  เชื่อเป็นหนทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
 


นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย หรือ TRBN กล่าวว่า ภาคธุรกิจเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรและองค์ความรู้ที่ดีที่สุดอยู่ในมือ สามารถช่วยนำการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่ความยั่งยืนได้อย่างแน่นอน  สภาพปัญหาตามความเป็นจริงและความกดดันจากตลาดทุน ตลาดเงิน และผู้บริโภคในวันนี้ ทำให้หลายบริษัทใหญ่ที่แข่งขันอยู่ในตลาดโลกตื่นตัวและนำการปรับเปลี่ยนทิศทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปก่อนแล้ว แต่ยังมีบริษัทขนาดกลางและเล็กอีกหลายบริษัทที่ยังไม่เริ่ม กำลังจะเริ่ม หรือทำไปบ้าง จึงนำมาสู่การตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชนทั่วไป ให้ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มีพันธกิจหลัก ดังนี้  1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน และการแลกเปลี่ยนความคิดที่จะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2. เชื่อมโยงทรัพยากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ 3. เป็นพื้นที่กลางของความร่วมมือของภาคธุรกิจกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อส่วนรวม


 
ขณะที่เป้าหมายในการดำเนินงานของ TRBN มุ่งไปที่ 3 ประเด็นหลัก โดยเป้าหมายแรกเป็นเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Emission) เน้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป้าหมายที่สอง คือ การเปิดโอกาสอย่างทั่วถึง (Inclusivity) เน้นรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value-chain Management) และสิทธิมนุษยชนและการพัฒนามนุษย์ (Human Rights & Human Development) ส่วนเป้าหมายสุดท้าย เป็นเรื่องการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นศีลธรรมความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ (Business Integrity) รวมถึงการลงทุนและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment & Consumption)
 


“ถึงเวลาที่เราต้องเติบโตไปด้วยกัน ต้องมาร่วมขบวนช่วยกันพิสูจน์ให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจที่มุ่งเป้า ESG ไปด้วย อาจมีต้นทุนเพิ่มบ้าง แต่ให้ผลดีในระยะยาว เป็นการบริหารความเสี่ยง สร้างความรู้สึกที่ดีและความเชื่อมั่นในแบรนด์ มีการศึกษาพบว่า ผลรายงาน ESG ที่สูงกับผลประกอบการที่สูงสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญด้วย บริษัทตลาดหลักทรัพย์ มีซัพพลายเชนที่เป็น เอสเอ็มอีจำนวนมากที่เป็นพาร์ทเนอร์ คู่ค้า มีคนงานเกี่ยวเนื่องกันมากมาย หากมาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลกันก็จะยิ่งเกิดความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวงกว้าง” นางพิมพรรณ กล่าวทิ้งท้ายคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น